Anesthesiology Department Of PCM

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยินดีต้อนรับผู้เข้าชม Website ทุกท่าน


รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง (ทุนกรมแพทย์ทหารบก 1 ตำแหน่งและทุนอื่นๆ 5 ตำแหน่ง) ตั้งแต่ 1 - 31 ต.ค. 63

 • รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
  ประจำปี 2564 จำนวน 6 ตำแหน่ง
  (ทุนกรมแพทย์ทหารบก 1 ตำแหน่งและทุนอื่นๆ 5 ตำแหน่ง) ตั้งแต่ 1 - 31 ต.ค. 63
  สอบถามเพิ่มเติม คุณปองหทัย โทร 02-354-7768

 • ติดต่อสมัครแพทย์ประจำบ้าน
  >>Click<< • วิสัยทัศน์

  เป็นภาควิชาที่มีการบริหารจัดการ การเรียนการสอน บริการทางวิสัญญีวิท ยาและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

  พันธกิจ

  จัดการเรียนการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาและวิชาเลือกวิสัญญีวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ได้มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิสัญญีวิทยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแบบธรรมเนียมทหาร

  ค่านิยม

  ทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในระเบียบวินัย เสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ


  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาที่มีการบริหารจัดการ การเรียนการสอน บริการทางวิสัญญีวิทยาและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

  พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช

  อาจารย์หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

  การจัดการเรียนการสอน

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1 รายวิชา และกลุ่มวิชาเลือก สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 จำนวน 1 รายวิชา
 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีระยะเวลา 3 ปี สามารถฝึกอบรมแพทย์ประบ้านได้ชั้นปีละ 5 คน ปัจจุบันมีจำนวนแพทย์ประจำบ้านทั้งหมด 14 คน
 • หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนพยาบาลวิสัญญี โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนพยาบาลวิสัญญี ระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนพยาบาลวิสัญญีทั้งหมด 21 คน

    User Online : 4

  ติดต่อภาควิชา

  ติดต่อเรา
  โทรศัพท์: 0-2354-7760  ภายใน 93144
  Email: anes.pcm@gmail.com
  Website: www.anes.edupcm.com
  Facebook: Anes Pcm

  ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  ราชเทวี กทม. 10400

  ThaiCreate.Com Tutorials 
  Statistics
  Today
  26
  Yesterday
  31
  This Month
  1,029
  Last Month
  1,087
  This Year
  1,029
  Last Year
  10,631