Anesthesiology Department Of PCM

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วพม. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาที่มีการบริหารจัดการ การเรียนการสอน บริการทางวิสัญญีวิท ยาและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาและวิชาเลือกวิสัญญีวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ได้มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิสัญญีวิทยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแบบธรรมเนียมทหาร

ค่านิยม

ทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในระเบียบวินัย เสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ


ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาที่มีการบริหารจัดการ การเรียนการสอน บริการทางวิสัญญีวิทยาและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช

อาจารย์หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

การจัดการเรียนการสอน

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1 รายวิชา และกลุ่มวิชาเลือก สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 จำนวน 1 รายวิชา
 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีระยะเวลา 3 ปี สามารถฝึกอบรมแพทย์ประบ้านได้ชั้นปีละ 5 คน ปัจจุบันมีจำนวนแพทย์ประจำบ้านทั้งหมด 14 คน
 • หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนพยาบาลวิสัญญี โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนพยาบาลวิสัญญี ระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนพยาบาลวิสัญญีทั้งหมด 21 คน

    User Online : 10

  ติดต่อภาควิชา

  ติดต่อเรา
  โทรศัพท์: 0-2354-7760  ภายใน 93144
  Email: anes.pcm@gmail.com
  Website: www.anes.edupcm.com
  Facebook: Anes Pcm

  ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  ราชเทวี กทม. 10400

  ThaiCreate.Com Tutorials 
  Statistics
  Today
  3
  Yesterday
  16
  This Month
  736
  Last Month
  556
  This Year
  7,503
  Last Year
  5,215